Všeobecné obchodné podmienky

Článok I – Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky vydáva spoločnosť We Localise s.r.o., so sídlom na adrese Hutianska cesta 1639/27, Hriňová 962 05, IČO: 54688043, DIČ: 2121766537, IČ DPH: SK2121766537, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 44041/S (ďalej len „We Localise s.r.o. / Poskytovateľ“). Poskytovateľom je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti prekladu a lokalizácie, a to najmä prekladateľské, lokalizačné a tlmočnícke služby a iné služby podľa dohody.

2. Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať služby poskytované poskytovateľom podľa zmluvy (ďalej len „Objednávateľ“).

3. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť medzi spoločnosťou We Localise s.r.o. ako Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej len „VOP“).

Článok II – Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi služby dohodnuté v Zmluve a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby vopred dohodnutú cenu (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvou je:
a) písomná rámcová zmluvy a o poskytovaní služieb, alebo
b) objednávka Objednávateľa prijatá a potvrdená Poskytovateľom elektronicky e-mailom na adrese info.welocalise@gmail.com.
c) Objednávka Objednávateľa prijatá a potvrdená Poskytovateľom elektronicky prostredníctvom formulára na webovej stránke www.welocalise.sk.
d) Zmena alebo doplnenie Zmluvy sa v prípade písomného uzatvorenia uskutočňuje písomne podpisom oboch zmluvných strán a doručením písomne poštou alebo elektronickou poštou a v prípade elektronického uzatvorenia sa uskutočňuje potvrdením e-mailom oboma zmluvnými stranami.

Článok III – Prekladateľské a tlmočnícke služby

1. Na poskytnutí konkrétnej služby sa Poskytovateľ a Objednávateľ dohodnú v Zmluve.

2. Poskytovateľ zabezpečuje prekladateľské a tlmočnícke činnosti z a do viac ako 20 svetových jazykov.

3. Poskytovateľ poskytuje úradné, neúradné, tzn. „expresné preklady“ a jazykové korektúry. Úradným prekladom je súdny preklad alebo overený preklad alebo preklad s pečiatkou prekladateľa zapísaného v zozname znalcov a tlmočníkov a prekladateľov ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s alebo bez jazykovej korektúry. Neúradný preklad je preklad textu bez jazykovej korektúry. Jazyková korektúra je kontrola textu, ktorá sa zameriava na odstránenie nedostatkov v texte, akými sú pravopisné chyby, štylistické chyby, preklepy, terminologické chyby a iné nedostatky. „Expresný preklad“ je preklad do alebo z jedného vybraného jazyka s maximálnym rozsahom do 40 zdrojových slov, ktoré sú zadávané Objednávateľom elektronicky na e-mailovej adrese info.welocalise@gmail.com.

4. Účtovnou jednotkou je zdrojové slovo alebo normostrana. Zdrojové slovo zodpovedá jednému slovu v zdrojovom texte. Normostrana zodpovedá 250 zdrojovým slovám v texte.

5. Zmluvné strany si určia v zmluve druh služby, jazyk vyhotovenia, rozsah, odmenu, termín a spôsob dodania prekladu iné špecifikácie.

6. Poskytovateľ uzatvára Zmluvu na prekladateľské a tlmočnícke služby prostredníctvom objednávky na elektronickej adrese e-mailom na info.welocalise@gmail.co, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Objednávku môže Objednávateľ zadať prostredníctvom objednávky na elektronickej adrese info.welocalise@gmail.com, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8. Poskytovateľ je povinný podľa tohto článku VOP poskytnúť službu Objednávateľovi v termíne stanovenom v Zmluve. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade ak nie je možné dodať službu v dohodnutom termíne alebo ak bol o tejto situácii bezodkladne informovaný a bol mu oznámený nový termín dodania služby. Ak sa službu podľa tohto článku VOP nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť. Ak Objednávateľ pri uzatvorení Zmluvy výslovne informoval Poskytovateľa, že má záujem len o včasné dodanie služby, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na poskytnutie služby. V takomto prípade Poskytovateľ vráti Objednávateľovi už prípadne zaplatenú odmenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na Objednávateľom vopred určený bankový účet. V dodacej lehote nie je zohľadnená doba doručenia služby (ak ide o doručenie poštou alebo kuriérom).

9. Dodanie prekladu sa uskutoční spôsobom uvedeným v Zmluve, a to odoslaním prekladu Objednávateľovi elektronickou poštou (e-mailom), pričom doručenie prekladu je Objednávateľ povinný potvrdiť e-mailom bezodkladne po tom, ako mu bola služba poskytnutá.

10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť poskytnutie služby v prípade, ak ide o nedostupnú jazykovú kombináciu prekladu/tlmočenia, alebo ak sa preukáže neobvyklá náročnosť objednávky (najmä z dôvodu náročnej alebo komplikovanej terminológie, neobvyklej jazykovej kombinácie, atď.), v dôsledku ktorej bude nevyhnutné upraviť termín dodania služby a/alebo upraviť odmenu za službu, a to až do času dosiahnutia dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom. Poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa a ak dodanie služby nie je možné, alebo sa strany nedohodnú na novom termíne dodania služby a/alebo jej odmene, ktorákoľvek zo strán je oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Poskytovateľ vráti Objednávateľovi už zaplatenú odmenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11. Odmena poskytovaných služieb je stanovená na základe osobitnej cenovej kalkulácie v Zmluve alebo Objednávke.

12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa uhradenie preddavku až do výšky 100 % z odmeny prekladateľskej alebo tlmočníckej služby. Splatnosť preddavku sú 3 dni odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Do času zaplatenia preddavku nie je Poskytovateľ povinný poskytnúť službu resp. začať s jej poskytovaním, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

13. Splatnosť faktúry je 5 dní odo dňa jej vystavenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade omeškania s uhradením faktúry je Objednávateľ povinný zaplatiť úroky z omeškania 1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

14. Reklamáciu uskutočnenej prekladateľskej služby je Objednávateľ povinný uplatniť u Poskytovateľa písomne poštou na adresu sídla Poskytovateľa, alebo elektronickou poštou najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby sú uplatnené oneskorene a zanikajú. V reklamácii služby je nutné uviesť číslo alebo označenie Zmluvy alebo Objednávky a dátum jej uzatvorenia, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne podložiť takúto existenciu chýb. V prípade oprávnenej reklamácie je Poskytovateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť Objednávateľovi zľavu z odmeny služby. V prípade sporu o dôvodnosť reklamácie posúdia reklamovanú zákazku nezávislí odborníci a/alebo znalci. Výsledok posudku sa oznámi Objednávateľovi spolu s oznámením o vybavení reklamácie.

15. Objednávateľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania prekladateľských a/alebo tlmočníckych služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca právo na odstúpenie od Zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

16. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na nekvalitný podkladový materiál k zákazke, pričom Poskytovateľ je oprávnený prerušiť alebo pozastaviť služby, kým Objednávateľ materiál nevymení alebo neopraví. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostatky prekladu spôsobené nevhodným alebo chybným podkladovým materiálom či nesprávnymi pokynmi Objednávateľa, ak na túto skutočnosť Objednávateľa vopred upozornil a Objednávateľ na ich použití napriek výhradám Poskytovateľa trval.

17. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie potrebné k vyhotoveniu zákazky, prípadne určí kontaktnú osobu, s ktorou môže ohľadom zákazky Poskytovateľ komunikovať. Ak Objednávateľ požaduje vyhotoviť zákazku podľa referencií, je povinný dodať všetky ďalšie podklady, ktoré sú nevyhnutné pre správne vyhotovenie zadania.

18. Objednávateľovi dôrazne odporúčame objednať si dodatočnú jazykovú korektúru textu, ktorý bude publikovaný. Ak si ju neobjedná, berie na vedomie, že text nie je vhodný na publikovanie.

19. Poskytovateľ nezodpovedá za škody z dôvodu chýb v preklade alebo inej úprave textu, ak si Objednávateľ neobjedná dodatočnú jazykovú korektúru textu u Poskytovateľa na text, ktorý je určený pre publikáciu alebo verejnosť.

Článok IV – Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú pri plnení predmetu Zmluvy poskytovať všetky potrebné doklady, informácie a vzájomnú súčinnosť.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s oprávnenými záujmami Objednávateľa.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať vykonanie služieb, ktoré sú predmetom Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený poveriť zabezpečením služieb tretie fyzické alebo právnické osoby, ak sa s Objednávateľom nedohodnú inak.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bez ohľadu na spôsob ukončenia Zmluvy, upozorní Objednávateľa na všetky opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Objednávateľovi z dôvodu nepokračovania v plnení predmetu Zmluvy.

5. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy a/alebo týchto VOP nie je dotknuté právo poškodeného na náhradu škody.

6. Konkurenčná doložka: Objednávateľ sa uzatvorením Zmluvy zaväzuje, že počas trvania Zmluvy a jeden rok od skončenia trvania Zmluvy nebude na území Európskej únie vykonávať činnosť, ktorá by mala súťažnú povahu vo vzťahu k podnikaniu Poskytovateľa, najmä tú činnosť, ktorú na základe Zmluvy vykonáva Poskytovateľ pre Objednávateľa a/alebo nebude oslovovať dodávateľov, obchodných partnerov, klientov, spolupracovníkov a zamestnancov Poskytovateľa na vzájomnú spoluprácu. Zmluvné strany vyhlasujú za nesporné, že konkurenčná doložka neobmedzuje Objednávateľa viac, než vyžaduje potrebná ochrana Poskytovateľa a ďalej, že konkurenčná doložka je vzájomne vyvážená. V prípade, že Objednávateľ poruší svoju povinnosť špecifikovanú v prvej vete tohto odseku, a to aj jednotlivo, zaväzuje sa zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty zaslanej poštou alebo e-mailom.

7. Písomnosti medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú doručené a pokiaľ budú zaslané na adresy zmluvných strán uvedených v Zmluve alebo budú oznámené ako aktuálne inak, sa považujú za doručené piatym dňom odo dňa podania k poštovej preprave, ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP dohodnuté inak. Ak dôjde ku zmene sídla či miesta podnikania, sú zmluvné strany povinné o tom druhú zmluvnú stranu včas informovať, inak nastane fikcia doručenia a nedoručenie na neexistujúcu adresu. Dokumenty a iné informácie zasielané elektronicky sa považujú za doručené, ak boli zaslané na dohodnuté e-mailové adresy a odosielajúcej zmluvnej strane došla informácia o nedoručení elektronickej pošty.

8. Ak Poskytovateľ použije v rámci poskytovania prekladateľskej a/alebo tlmočníckej služby materiál (napr. listinu s odborným textom, zvukový či obrazový záznam), ktorý mu poskytol Objednávateľ, Poskytovateľ pri plnení svojich povinností podľa Zmluvy nie je zodpovedný za prípadné dôsledky spojené s porušením práv vyplývajúcich zo zákona č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „AZ“) a z medzinárodných zmlúv upravujúcich ochranu duševného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „MZ“). Objednávateľ vyhlasuje a zaväzuje sa zabezpečiť, že žiadna z poskytnutých služieb Poskytovateľom podľa Zmluvy v prípadoch uvedených v prvej vete tohto odseku nebude mať za následok porušenie práv tretej osoby chránených AZ ani MZ. V prípade, ak sa preukáže opak, Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri ochrane záujmov Poskytovateľa. V prípade, ak Poskytovateľ bude povinný z tohto titulu uhradiť akékoľvek sankcie alebo náhradu škody tretej osobe, zaväzuje sa Objednávateľ bezodkladne odškodniť Poskytovateľa v plnej výške.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že sa bude riadne starať o všetky doklady a podklady, ktoré prevezme od Objednávateľa za účelom riadneho plnenia predmetu Zmluvy.

Článok V – Zachovanie mlčanlivosti a ochrana dôverných informácií

1. Z titulu vzájomnej spolupráce Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi informácie, resp. prístup k informáciám o Poskytovateľovi, o spoločnostiach v rámci skupiny Poskytovateľa (ďalej len “spriaznené osoby”) alebo o klientoch, dodávateľoch a obchodných partneroch Poskytovateľa, či už písomne, ústne, vizuálne, poskytovaním prístupu k informáciám (napr. k databáze Poskytovateľa) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, vrátane informácií, ktoré predstavujú:
a) obchodné tajomstvo – všetky informácie týkajúce sa predmetu činnosti Poskytovateľa alebo spriaznených osôb alebo klientov, dodávateľov a obchodných partnerov, s ktorými sa Objednávateľ oboznámil, alebo ktoré mu budú sprístupnené počas trvania zmluvného vzťahu s Poskytovateľom a sú predmetom ochrany v zmysle ustanovení § 17 a nasl. Obchodného zákonníka a ochrane obchodného tajomstva (t.j. všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, ktoré majú skutočnú alebo potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle poskytujúcej strany utajené a poskytujúca strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje), a boli pri poskytnutí označené za obchodné tajomstvo alebo z povahy ktorých je jednoznačne zrejmé, že ide o informácie predstavujúce obchodné tajomstvo (najmä know-how, informácie predstavujúce právo duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva a pod.); a/alebo:
b) dôverné informácie – informácie a skutočnosti priamo alebo nepriamo týkajúce sa podnikateľských, majetkových, finančných, obchodných, organizačných právnych a iných záležitostí Poskytovateľa alebo spriaznených osôb alebo klientov, dodávateľov a obchodných partnerov Poskytovateľa, vrátane informácií o zmluvných vzťahoch s tretími stranami, predovšetkým dodávateľoch a klientoch, o strategických zámeroch v súvislosti s jeho obchodnými aktivitami, ďalej finančné údaje o tržbách, o stave obchodného majetku, o účtovníctve, podnikateľské a marketingové plány, a pod. a to bez ohľadu na to, či informácie pri ich poskytnutí Objednávateľovi boli označené ako “dôverné/ confidential” alebo z povahy ktorých je zrejmé, že ide o dôverné informácie t.j. informácie, ktoré nie sú bežne známe alebo ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť záujmy Poskytovateľa alebo spriaznených osôb alebo klientov, dodávateľov a obchodných partnerov
Poskytovateľa, a to bez ohľadu na to, v akej forme boli informácie Objednávateľovi poskytnuté, či písomne alebo elektronicky, ústne alebo vizuálnou prezentáciou, alebo udelením prístupu k dôverným informáciám v intranete Poskytovateľa alebo v iných elektronických kanáloch Poskytovateľa (ďalej spoločne len “dôverné informácie”).

2. Za dôverné informácie sa nepovažujú, resp. povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií sa nevzťahuje na: a) informácie, ktoré sú všeobecne verejne známe alebo ktoré Objednávateľ pozná v čase, keď ich prvýkrát príjme, a rovnako dôverné informácie strácajú dôvernú povahu, ak sa stanú verejne známymi bez toho, aby to zavinil zámerne alebo opomenutím Objednávateľ, a to od chvíle ich zverejnenia, alebo ak tieto informácie Objednávateľovi bez obmedzení doručí tretia strana alebo ak Objednávateľ takéto informácie získa alebo vytvorí nezávisle od iného poskytnutia informácií a je schopný dokázať to svojimi záznamami alebo informáciami tretej strany; alebo b) Objednávateľ dôverné informácie poskytne, oznámi, rozširuje alebo použije s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa; alebo c) dôverné informácie je Objednávateľ povinný oznámiť zo zákona, na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo štátneho orgánu.

3. Zmluvné strany sa dohodli na povinnosti mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, a teda na zabezpečení zachovania ochrany a mlčanlivosti o dôverných informáciách poskytnutých, resp. sprístupnených Objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb pre Poskytovateľa.

4. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ktoré získal alebo v budúcnosti získa v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom;
b) zabezpečiť ochranu a utajenie dôverných informácií poskytnutých, resp. sprístupnených Poskytovateľom, t.j. zaobchádzať s informáciami ako s prísne dôvernými a podniknúť všetky opatrenia na zachovanie ich štatútu ako dôverných informácií a chrániť dôverné informácie tak, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v dokumentoch Poskytovateľa (papierových i elektronických), najmä aby nedošlo k sprístupneniu informácií neoprávnenej osobe, zverejneniu informácií, rozmnoženiu a/alebo rozšíreniu informácií, aj nedbalým konaním Objednávateľa;
c) ak je to potrebné, je povinný zabezpečiť bezpečné uloženie, presun alebo prepravu dokumentov a/alebo dôverných informácií a v prípade zasielania dôverných informácií a/alebo dokumentov elektronickou poštou, zabezpečiť primeranú antivírusovú kontrolu zariadení;
d) nereprodukovať, nerozširovať ani nesprístupňovať tretím stranám, či už v celku alebo po častiach, žiadne dôverné informácie a/alebo dokumenty Poskytovateľa;
e) za žiadnych okolností nevyužiť dôverné informácie na úkor Poskytovateľa vo svoj prospech alebo v prospech tretej strany;
f) akékoľvek záznamy obsahujúce dôverné informácie, či už v listine alebo elektronickej podobe (originály alebo kópie dokumentov, elektronická pošta, elektronický obsah zaznamenaný na inom trvanlivom nosiči, ako je CD, DVD, USB kľúč, pamäťová karta a pod.) na požiadanie bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi a/alebo po dohode s Poskytovateľom zabezpečiť ich zničenie;
g) nekontaktovať obchodných partnerov alebo dodávateľov Poskytovateľa alebo spriaznených osôb Poskytovateľa a pri kontakte Objednávateľa s obchodným partnerom alebo dodávateľom Poskytovateľa sa Objednávateľ zaväzuje nepreberať záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok zákazky.

5. Objednávateľ berie na vedomie, že porušenie povinnosti zachovania mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií môže spôsobiť Poskytovateľovi, spriazneným osobám, klientom, dodávateľom a/alebo obchodným partnerom škodu. V prípade porušenia týchto povinností zo strany Objednávateľa je Poskytovateľ oprávnený, popri akýmkoľvek ďalším nárokom vyplývajúcich z platného práva a bez ich obmedzenia, zakázať ďalšie použitie dôverných informácií, žiadať Objednávateľa o zdržanie sa protiprávneho konania a odstránenie tohto neželaného stavu a tiež má právo vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho porušovania týchto povinností, resp. vzniku škody, to všetko na náklady Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný bezodkladne podniknúť potrebné kroky na zamedzenie ďalšieho porušovania a na vykonanie nápravy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za každé jednotlivé porušenie povinností Objednávateľa podľa tohto článku VOP má Poskytovateľ voči Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 500 ,- EUR (slovom: tisícpäťsto eur), a to do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia výzvy alebo faktúry na jej uhradenie. Nárok na náhradu škody zostáva Poskytovateľovi zachovaný v plnej výške.

7. Ak v dôsledku porušenia povinnosti Objednávateľa podľa tohto článku VOP si akákoľvek tretia strana uplatní voči Poskytovateľovi nárok na náhradu škody, vrátane nákladov právneho zastúpenia, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný poskytnúť plnenie namiesto Poskytovateľa.

8. Povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií sa vzťahuje na celé obdobie spolupráce zmluvných strán a trvá aj po ukončení vzájomnej spolupráce.

Článok VI – Ochrana osobných údajov

1. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti We Localise s.r.o. upravujú pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi nasledovných osôb (ďalej len „Subjekty“): návštevníci webových stránok spoločnosti We Localise s.r.o., zákazníkov, dodávateľov, uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov spoločnosti We Localise s.r.o., prípadne tretích osôb.

2. Spoločnosť We Localise s.r.o. postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR, ďalej len „nariadenie GDPR“), zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príp. v súlade s ďalšími právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Spoločnosť We Localise s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca, ktorý sám stanoví účely a prostriedky spracovania osobných údajov fyzických osôb alebo ktorému sú určité operácie spracovania osobných údajov uložené právnym poriadkom.

4. Spoločnosť We Localise s.r.o. pôsobí ako spracovateľ osobných údajov fyzických osôb v prípade, že spracúva osobné údaje fyzických osôb pre iného správcu podľa jeho pokynov.

5. Spoločnosť We Localise s.r.o. nie je povinná menovať zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov.

6. Spoločnosť We Localise s.r.o. spracúva osobné údaje zákonným spôsobom v súlade s nariadením GDPR, a to na základe aspoň jedného z právnych titulov, len pre určité a legitímne účely, pričom dbá na to, aby osobné údaje zhromaždené na rôzne účely boli uchovávané oddelene a neboli využité na iné účely.

7. Spoločnosť We Localise s.r.o. spracúva osobné údaje primeraným spôsobom, vždy len v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom danému účelu.

8. Spoločnosť We Localise s.r.o. uchováva osobné údaje len na dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie daného účelu. Osobné údaje, u ktorých uplynula zákonná lehota na ich uchovávanie a ktoré už nie sú potrebné, sú bez zbytočného odkladu bezpečne zlikvidované alebo anonymizované.

9. Spoločnosť We Localise s.r.o. udržiava osobné údaje presné a v prípade potreby aktualizované. Sú nastavené vhodné opatrenia pre opravu alebo výmaz nepresných údajov.

10. Subjekty osobných údajov, ktorých osobné údaje spoločnosti We Localise s.r.o. získa, vždy riadne informuje v súlade s nariadením GDPR najmä o tom, kto je We Localise s.r.o., na aký účel a z akého právneho titulu osobné údaje spracúva, ako dlho ich uchováva a aké práva môžu vo vzťahu k svojim osobným údajom uplatňovať.

11. Osobné údaje spoločnosť We Localise s.r.o. náležite zabezpečuje pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, poškodením alebo zničením. Sprístupňuje ich len oprávneným osobám alebo inštitúciám.

12. Právne tituly (dôvody) spracovania osobných údajov:
a) plnenie právnej povinnosti, ktorá sa na spoločnosť We Localise s.r.o. vzťahuje,
b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Subjekt alebo vykonávanie opatrenia prijatého pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto Subjektu,
c) realizácia oprávneného záujmu spoločnosti We Localise s.ro.
d) ak nie je možné využiť žiadny z predchádzajúcich právnych titulov, spoločnosť We Localise s.r.o. požiada o súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, odvolanie súhlasu však nemá spätnú platnosť.

13. V súvislosti s poskytovaním svojich služieb spracúva spoločnosť We Localise s.r.o. nasledovné osobné údaje Subjektov:
a) osobné údaje poskytnuté potenciálnymi či existujúcimi zákazníkmi / dodávateľmi obvykle v rozsahu identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ), ostatné prevádzkové údaje (napr. platobné údaje, údaje získané plnením zmluvy) – s cieľom uzavretia a následného plnenia zmluvy so zákazníkom / dodávateľom, na účel plnenia zákonných povinností podľa príslušných právnych predpisov (najmä účtovníctvo, mzdové, finančné a daňové záležitosti), na účel realizácie oprávnených záujmov spoločnosti We Localise s.r.o. (najmä priamy marketing, súdne aj mimosúdne vymáhanie pohľadávok a pod.),
b) osobné údaje poskytnuté uchádzačom o zamestnanie obvykle v rozsahu identifikačné a kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, e- mailová adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ), ostatné prevádzkové údaje (napr. platobné údaje, dosiahnuté vzdelanie a prax, potvrdenie o spôsobilosti k práci) – na účely realizácie výberového konania, na účel vedenia v evidencii kandidátov na iné pracovné pozície v spoločnosti na obmedzenú dobu, c) osobné údaje zamestnancov spoločnosti We Localise s.r.o. v rozsahu identifikačné a kontaktné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), ostatné údaje (napr. platobné údaje, údaje získané plnením zmluvy) – na účel uzavretia a následného plnenia zmluvy so zamestnancom, na účel plnenia zákonných povinností podľa príslušných právnych predpisov (najmä účtovníctvo, mzdové, finančné a daňové záležitosti), na účel realizácie oprávnených záujmov spoločnosti We Localise s.r.o. (najmä súdne konanie a pod.),
d) údaje poskytnuté návštevníkmi webových stránok v podobe ukladania cookies, ktoré obsahujú informácie o návšteve webových stránok a ďalšej aktivite návštevníka na webových stránkach. We Localise s.r.o. na tento účel využíva nástroj Google Analytics s anonymizáciou údajov a nie je schopná identifikovať jednotlivých návštevníkov webových stránok. Získané údaje sú preto údajmi anonymnými a nejde o spracovanie osobných údajov podliehajúce nariadeniu GDPR.
e) osobitné kategórie osobných údajov zákazníkov či dodávateľov (citlivé údaje) We Localise s.r.o. nespracúva.

14. Spoločnosť We Localise s.r.o. spracúva osobné údaje len po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané – napríklad od okamihu poskytnutia osobných údajov zákazníkom v rámci predzmluvných dohovorov so spoločnosťou We Localise s.r.o., po dobu trvania zmluvného vzťahu až do okamihu ukončenia zmluvných záväzkov, resp. do uplynutia posledného z právnych dôvodov (titulov), ktoré spoločnosť We Localise s.r.o. na spracovanie oprávňovali. Len čo zanikne účel spracovania alebo spoločnsoť We Localise s.r.o. nebude disponovať žiadnym právnym dôvodom pre ďalšie spracovanie osobných údajov, osobné údaje budú bezpečne vymazané a zlikvidované.

15. Spoločnsoť We Localise s.r.o. si vyhradzuje právo poskytnúť osobné údaje: dodávateľom, ktorí na základe spracovateľskej zmluvy poskytujú spoločnosti We Localise s.r.o. účtovné, daňové, IT, personálne, mzdové, právne a marketingové služby, dodávateľom, ktorí na základe spracovateľskej zmluvy poskytujú spoločnosti We Localise s.r.o. služby v oblasti prekladov, tlmočenia a grafického spracovania dát, spolupracovníkom spoločnosti We Localise s.r.o., ktorí poskytujú spoločnosti We Localise s.r.o. ostatné činnosti v oblasti služieb podľa Zmluvy, štátnym orgánom a orgánom verejnej správy na základe zákonnej povinnosti poskytnúť osobné údaje.

16. V súlade so zásadou transparentnosti má Subjekt / dotknutá osoba právo na informácie o spracovaní jej osobných údajov. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú tiež obsiahnuté v týchto zásadách. Úplný výpočet poskytovaných informácií sa nachádza v ustanovení čl. 13 a 14 nariadenia GDPR.

17. Ďalšie práva podľa ustanovenia čl. 15-22 nariadenia GDPR môže Subjekt / dotknutá osoba uplatniť formou žiadosti.

18. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha úplne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia GDPR. Osobné údaje Subjektov sú zo strany spoločnosti We Localise s.r.o. zabezpečené prostredníctvom nastavených organizačných a technických opatrení.

19. Všetky osobné údaje v listinnej forme sú uložené na zamknutých miestach, kde majú prístup len oprávnené osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený pomocou fyzických a elektronických prostriedkov zabezpečenia.

20. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup len oprávnené osoby. Prístup k týmto osobným údajom je chránený pomocou fyzických a elektronických prostriedkov zabezpečenia výpočtovej techniky.

Článok VII – Ochrana osobných údajov

1. Vzájomné spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP budú riešené podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov. V prípade, že je v zmysle osobitných predpisov v oblasti medzinárodného práva súkromného možná voľba miestne príslušného súdu, zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti Okresného súdu Banská Bystrica.

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a sú pre obe strany právne záväzné. Právne vzťahy založené Zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Zmluvy, individuálne dohodnutými podmienkami na základe Zmluvy, ustanoveniami týchto VOP a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť We Localise s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.welocalise.sk . Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase trvania Zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2022