Pravidlá ochrany osobných údajov (GDPR)

1. Úvod

Prevádzkovateľ osobných údajov We Localise s r. o., so sídlom na adrese Hutianska cesta 1639/27, 962 05 Hriňová, IČO: 54688043, DIČ: 2121766537, IČ DPH: SK2121766537, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 44041/S (ďalej ako „We Localise“ alebo „my“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť We Localise zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev našej webovej stránky na doméne welocalise.sk („naša webová stránka“) a/alebo pri používaní našich služieb.

2. Aké údaje zhromažďujeme v spoločnosti We Localise

Keď na našej webovej stránke welocalise.sk vyplníte a odošlete „Cenová ponuka“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: krstné meno, priezvisko, webovú stránku firmy alebo organizácie, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Keď sa rozhodnete objednať si naše služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na našej webovej stránke prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú vašu aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenia prehliadača.

Ak nás kontaktujete ako nový dodávateľ, vyžadujeme od vás poskytnutie nasledovných informácií: krstné meno, priezvisko, názov firmy, kontaktné údaje, fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo. Okrem toho požadujeme, aby ste predložili svoj profesijný životopis s informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich skúsenostiach, prípadne informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely hodnotenia vašich schopností pre požadovanú pozíciu.

3. Prečo v spoločnosti We Localise zhromažďuje osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na nasledovné účely:
• poskytovanie služieb,
• optimalizácie a rozšírenie našich služieb,
• platby za naše služby,
• ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov a aktivít našich zákazníkov,
• vyhodnocovania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru,
• analýzy návštev na našej webovej stránke,
• na účely priameho marketingu.

Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb

Spoločnosť We Localise postupuje pri zbere osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou je:
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
• plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
• oprávnený záujem prevádzkovateľa
• plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v
našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú
dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávajú rozhodnutia.

Súhlas dotknutej osoby
• Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a
vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu,
poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.
• Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracovania osobných údajov.
• Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať.
• Spoločnosť We Localise považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz najmä
na rešpektovanie súkromia.

4. Používanie súborov cookies a nástrojov tretích strán

4.1 Cookies

Naša webová stránka automaticky sleduje určité informácie v priebehu používania nášho webu, ako napríklad vašu IP adresa a nastavenia prehliadača. Tieto informácie sa používajú iba na administráciu systému a na poskytovanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Súbory cookies používame na to, aby sme si počas vašej návštevy pamätali vaše preferencie a akékoľvek budúce návštevy za predpokladu, že súbory cookies neboli medzičasom odstránené. Návštevníci našej webovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím našej webovej stránky odmietli ukladanie súborov cookies. Návštevníci však musia rátať s nevýhodou, že určité funkcie na našej webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne. Povolením ukladania súborov cookies vo svojom prehliadači ste vyjadrili svoj súhlas so zberom súborov cookies.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:
• základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
• funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne);
• výkonnostné súbory cookies, ktoré vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte identifikačné údaje v žiadnych z našich formulárov), ale pomôžu nám prispôsobiť obsah v súlade s vašimi činnosťami na našich webových stránkach;

4.2 Google Analytics

Naša webová stránka využíva službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

Upozorňujeme, že na našej webovej stránke bola v službe Google Analytics zavedená možnosť anonymizácie vašej IP adresy „anonymizeIp“, aby sa zaručila anonymná registrácia IP adries (tzv. IP maskovanie).

5. Priamy marketing

Naša spoločnosť vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách a návrhoch na spoluprácu prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie, alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa našim zákazníkom. V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Možnosť zrušenia výberu môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov. Na odosielanie e-mailových kampaní používame e-mailingový nástroj Mailchimp.

Podmienky udelenia súhlasu na zasielanie personalizovaných správ:
• svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať,
• e-mail od nás dostanete maximálne dvakrát za mesiac,
• váš e-mail si v databáze uložíme na maximálne 2 roky,
• váš e-mail nevyužijeme na žiadne iné účely a ani ho neposkytneme tretím stranám.

6. Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

Berte, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
• požadovať opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
• požadovať prenosnosť osobných údajov,
• podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu,
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
• mať prístup k vlastným osobným údajom,
• požadovať zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
• požadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k
porušeniu zákona,
• požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
• zabrániť spracúvaniu vlastných osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú
spracúvané na účely marketingu bez vášho súhlasu,
• mať právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade, ak dotknutá osoba má
podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.
• Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov,
alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania
osobných údajov, môžete nás kontaktovať na info.welocalise@gmail.com.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená podľa konkrétneho účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitných predpisov. Jednotlivé doby uchovávania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila.

7. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako napríklad:
• s dodávateľmi reklamných služieb,
• s dodávateľmi webových služieb.

S výnimkou prechádzajúcej vety, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

• keď je spoločnosť We Localise povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo príkazom
verejnej moci, alebo ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi
predpismi.

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Z toho dôvodu sme zaviedli fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich osobných údajov.

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať nasledujúcimi spôsobmi:
• pomocou šifrovania (ak je to potrebné),
• pomocou hesla (ak je to potrebné) a
• obmedzením prístupu k vašim údajom (t. j. prístup k vašim osobným údajom je povolený len
tým, ktorí sú zamestnanci alebo dodávatelia, pre ktorých je prístup k údajom potrebný).

Spoločnosť We Localise sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti We Localise, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti We Localise. Spoločnosť We Localise sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti a ochrane citlivých informácií.

8. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie sťažnosti

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom e-mailu na adresu info.welocalise@gmail.com . Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:
• účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie
požadovaných akcií, alebo
• odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info.welocalise@gmail.com a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Taktiež máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. Platnosť Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Pôvodne znenie bolo publikované na webovej stránke www.welocalise.sk dňa 1.9.2022. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.